Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/01/22 17:41:36.844253 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / बदक पालन
शेअर करा

T3 2018/01/22 17:41:36.849329 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/01/22 17:41:36.899619 GMT+0530

बदक पालन

ज्या ठिकाणी कुक्कुट पालनास पोषक असे हवामान नाही तेथे बदक पालन हा व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने करतात. बदकांची अडी सकस, बदक पालन हा व्यवसाय अंडी आणि मांस उत्पादनाकरीता केला जातो.

बदक पालन
बदक पालन हा व्यवसाय पु्र्वेकडील राज्यात त्याचप्रमाणे तामीलनाडुमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. ज्या ठिकाणी कुक्कुट पालनास पोषक असे हवामान नाही तेथे हा व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने करतात.
बदकपालन आणि फायदे
बदके पाळण्यासाठी कायमस्वरूपी पाणीसाठा असावा लागतो. लहान तळी, मोठी तळी, शेततळी, गावतळी, धरणं इ. ठिकाणी बदकपालन करता येऊ शकतं.

T5 2018/01/22 17:41:36.971489 GMT+0530

T24 2018/01/22 17:41:36.979041 GMT+0530
Back to top

T12018/01/22 17:41:36.773883 GMT+0530

T612018/01/22 17:41:36.792558 GMT+0530

T622018/01/22 17:41:36.831245 GMT+0530

T632018/01/22 17:41:36.831387 GMT+0530