Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/05/20 09:59:17.968600 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / बदक पालन
शेअर करा

T3 2019/05/20 09:59:17.973713 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/05/20 09:59:18.024542 GMT+0530

बदक पालन

ज्या ठिकाणी कुक्कुट पालनास पोषक असे हवामान नाही तेथे बदक पालन हा व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने करतात. बदकांची अडी सकस, बदक पालन हा व्यवसाय अंडी आणि मांस उत्पादनाकरीता केला जातो.

बदक पालन
बदक पालन हा व्यवसाय पु्र्वेकडील राज्यात त्याचप्रमाणे तामीलनाडुमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. ज्या ठिकाणी कुक्कुट पालनास पोषक असे हवामान नाही तेथे हा व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने करतात.
बदकपालन आणि फायदे
बदके पाळण्यासाठी कायमस्वरूपी पाणीसाठा असावा लागतो. लहान तळी, मोठी तळी, शेततळी, गावतळी, धरणं इ. ठिकाणी बदकपालन करता येऊ शकतं.

T5 2019/05/20 09:59:18.090315 GMT+0530

T24 2019/05/20 09:59:18.096458 GMT+0530
Back to top

T12019/05/20 09:59:17.917786 GMT+0530

T612019/05/20 09:59:17.937912 GMT+0530

T622019/05/20 09:59:17.954697 GMT+0530

T632019/05/20 09:59:17.954813 GMT+0530