Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2018/04/22 14:04:24.723513 GMT+0530
मुख्य / शेती / पशूपालन / बदक पालन
शेअर करा

T3 2018/04/22 14:04:24.729011 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2018/04/22 14:04:24.783874 GMT+0530

बदक पालन

ज्या ठिकाणी कुक्कुट पालनास पोषक असे हवामान नाही तेथे बदक पालन हा व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने करतात. बदकांची अडी सकस, बदक पालन हा व्यवसाय अंडी आणि मांस उत्पादनाकरीता केला जातो.

बदक पालन
बदक पालन हा व्यवसाय पु्र्वेकडील राज्यात त्याचप्रमाणे तामीलनाडुमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. ज्या ठिकाणी कुक्कुट पालनास पोषक असे हवामान नाही तेथे हा व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने करतात.
बदकपालन आणि फायदे
बदके पाळण्यासाठी कायमस्वरूपी पाणीसाठा असावा लागतो. लहान तळी, मोठी तळी, शेततळी, गावतळी, धरणं इ. ठिकाणी बदकपालन करता येऊ शकतं.

T5 2018/04/22 14:04:24.852774 GMT+0530

T24 2018/04/22 14:04:24.859412 GMT+0530
Back to top

T12018/04/22 14:04:24.669340 GMT+0530

T612018/04/22 14:04:24.690171 GMT+0530

T622018/04/22 14:04:24.708793 GMT+0530

T632018/04/22 14:04:24.708929 GMT+0530